www.stop-mobbing.org

Udruženje građana Republike Srpske  „Stop mobbing“ u partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije 19.10.2012. ( petak) potpisalo je ugovor sa USAID JSDP II za rad na projektu „Unaprijeđeno pravno obrazovanje javnosti o Porodičnom zakonu i Zakonu ravnopravnosti polova u BiH“. Pored Stop mobbinga i partnera Fondacija lokalne demokratije korisnici granta su još četiri organizacije Mreže pravde sa svojim partnerima.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici Ministarstva pravde BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Udruženja tužilaca BiH, Helsinški komitet za ljudska prava , ADI, Centra za ljudska prava, inicijativa mladih za ljudska prava u BiH.

 

Organizacija Stop mobbing kao jedna od članica Mreže Pravde u BiH preuzima aktivnosti praćenja implementacije godišnjeg plana koordinacije Mreže pravde. Na godišnjoj konferenciji Mreže pravde, Stop mobbing će prezentovati rezultate u implementaciji Plana koordinacije Mreže. Takođe, Stop mobbing će učestvovati u koordinaciji Mreže pravde i kroz zagovaranje angažmana centara za edukaciju sudija i tužioca FBiH i RS u PLE aktivnostima .

Mreža pravde u Bosni i Hercegovini je novouspostavljena neformalna mreža 63 nevladinih organizacija, koja djeljuje u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava u cilju podrške efikasnosti, neovisnosti i odgovornosti pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, kao i  kvalitetnog informiranja, obrazovanja i zastupanja interesa građanki i građana u sektoru pravde. Mreža pravde je osnovana 22.01.2010. godine i njene članice, uključujući i profesionalna udruženja u sektoru pravde /Udruženje tužioca FBiH , Udruženje tužioca RS , Udruženje sudija FBiH ,Udruženje sudija RS / koja zajednički sa drugim ne-vladinim organizacijama, udružuju snage i provode aktivnosti unutar četri strateške oblasti: Ljudska prava i pravna sigurnost građana; Pristup pravdi, Saradnja Mreže sa institucijama vlasti; Razvoj odnosa i kapaciteta unutar Mreže.

 

Projekat će se implementirati kroz :

1. Uspostavljanje zvanične saradnje sa institucijama sistema i NVO koje djeluju u sistemu zaštite osnovnih prava građana kroz Sporazum o partnerstvu, u cilju stvaranja smislenog i kohezivnog partnerstva radi što kvalitetnije implementacije projekta sa aspekta samoodrživog razvoja programa obrazovanosti javnosti o pravnom sistemu,

2. Analizu postojećeg stanja edukovanosti građana kroz dosadašnje realizovane obrazovne programe, sa ciljem identifikovanja nedostataka u dosadašnjim modelima edukacija te obezbjeđivanje određene inovativnosti u modelima obrazovanja javnosti o pravnom sistemu.

3. Organizovanje i realizovanje dvije Javne tribine na području FBIH i RS sa ciljem jačanja kapaciteta ciljanih grupa kroz njihovo edukovanje o pravnom sistemu kroz uključivanje sudija i tužioca, te uključivanjem učesnika u proces obrazovanja šire skupine građana kroz prenos usvojenih znanja na grupe građana.

4. Realizaciju dvije edukacije na teritoriju FBIH i dvije edukacije na teritoriju RS od strane sudija i tužioca i predstavnika Agencije za ravnopravnost polova uz saradnju CEST FBIH i RS kojima će se ponuditi novi model saradnje i edukacije sa fokusom na uključivanje i NVO koje djeluju u sektoru pravde. Edukovat će se predstavnici foruma žena političkih stranaka, policije, Centara socijalnog rada, članica Mreže pravde, radi usvajanja znanja i prenosa stečenih znanja na sve zainteresovane građane u neposrednom kontaktu ili kroz sam proces rada.

5. „Dane otvorenih vrata“ putem kojih će se marginalizovane grupe građana dodatno i dopunski obrazovati sa organizacijom i nadležnostima institucija koje djeluju u sistemu zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda kroz neposredan uvid u njihov rad.

6. Neposredno predstavljanje rezultata projekta članicama Mreže pravde i uspostavljanje novih modela saradnje i partnerskih odnosa u cilju davanja doprinosa jačanju Mreže pravde.

7. Realizaciju medijske kampanje radi informisanja građana o projektnim aktivnostim i osnaživanja građana za samoincijativno preduzimanje koraka u svom ličnom obrazovanju i prenosu znanja na druge građane.

8. Rad Centra za pravnu pomoć na način da će se građani pravno edukovati putem Informativne linije I kroz pružanje usluga besplatne pavne pomoći u rješavanju pojedinačnih slučajeva u cilju boljeg pristupa pravu i pravosuđu.

 

Ciljne grupe projekta su:

Direktni : Institucije sistema (sudovi, tužilaštva, policijski organi, službe socijalne zaštite, forumi žena političkih stranka, Agencija za ravnopravnost polova BIH, CEST FBIH I RS)- 170 korisnika/ca ; žrtve nasilja u porodici, samohrane majke, žene na socijalnoj margini, žene žrtve rata, građanki/ke -620 korisnika/ca ; NVO čija je misija zaštita i unapređenje ljudskih prava ciljane grupe –aprox. 10;

Indirektni: građani, ostale instucije sistema (ministarstva, agencije) šira društvena zajednica;

Obrazovanjem javnosti o pravnom sistemu podiže se svijest o pravima i pravnim pitanjima, te ljudi podučavaju o tome kako da predvide i spriječe pojavu problema. Na kraju, bolji know-how o pravnom sistemu znači da ljudi mogu učestvovati u demokratskom procesu, kroz formiranje i izražavanje mišljenja o zakonima koji utiču na njih, naglasila je predsjednica Stop mobbinga i menadžerica projekta Anica Ramić .

Na vrh